KTC Rapid Waterschei

Tennis & Padel

De tennisclub voor heel de familie

KTC Rapid Waterschei

Tennis & Padel

De padelclub voor jong en oud, beginneling en gevorderde.

Reglement

Tennis & Padel
1. Algemene werking

1.1 De werking van KTC Rapid Waterschei VZW wordt geregeld door de Statuten van 4 juli 1978, waarvan de hernieuwde versie is goedgekeurd op 12 december 2003 en verschenen is in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2004. De praktische regelingen zijn opgenomen in dit huishoudelijk reglement.

1.2 De vereniging heeft als doel de praktijk van lichaams- en sportbeoefening in het algemeen, en van tennis in het bijzonder, te verspreiden en te beoefenen en is hiervoor aangesloten bij Tennis Vlaanderen en de Stedelijke Sportraad Genk.

1.3 Om haar doel te verwezenlijken heeft de club op 7 oktober 2005, verleden door notaris Vanaenrode, een overeenkomst van recht van erfpacht gesloten met de Stad Genk tegen een jaarlijkse, geïndexeerde vergoeding van €290 per jaar. Het recht van erfpacht wordt toegekend voor een termijn van dertig achtereenvolgende jaren, vernieuwbaar mits wederzijdse toestemming en met inachtneming van de wettelijk toegelaten maximum termijn. Het recht omvat de erfpacht van 3 percelen grond met een totale oppervlakte van 59a 24ca en als enige bestemming: aanleg en instandhouding van tennisvelden en met bijbehorende infrastructuur. Andere activiteiten mogen slechts plaatsvinden na schriftelijke en voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen.

Volgens bijzondere bepalingen in het contract is de club verplicht:

 • Elke wijziging van de statuten van KTC Rapid Waterschei VZW onverwijld ter kennis te brengen van het stadsbestuur alsook elke wijziging van voorzitter en/of secretaris.
 • De Stad Genk, naar redelijkheid, de vrije en kosteloze beschikking over het sportcomplex te geven om er eigen sportmanifestaties en wijk gebonden activiteiten te organiseren, in overleg met de erfpachter en mits deze ten minste 3 maanden op voorhand in kennis gesteld wordt.
 • In het kader van de ontvangen toelages hebben ook andere verenigingen die activiteiten in het park organiseren, inzonderheid de Koninklijke Edele Handboog Waterschei VZW en de Harmonie Waterschei-Zwartberg, de kosteloze beschikking over de sanitaire installaties van het sportcomplex in overleg met de vereniging/gebruiker en de erfpachter.
 • In het kader van de ontvangen stedelijke toelages heeft de stad of zijn gemachtigden ten allen tijden toegang tot de boekhouding van de erfpachter.

De club beschikt momenteel alzo over:

 • 7 tennisterreinen en 1 miditerrein in open lucht.
 • 5 padelterreinen in open lucht.
 • 1 oefenmuur.
 • Een clubhuis met sanitaire installaties, kleedkamers en bergplaats.
 • Een garage.

1.4 Om haar doelstelling te verwezenlijken verbindt de club er zich toe om diverse activiteiten per jaar te organiseren, zowel voor jeugd als volwassenen, zoals:

 • Interclub
 • Open tornooi
 • Clubkampioenschap met afsluitende receptie en huldiging van diverse kampioenen
 • Sportvrouw en sportman van het jaar
 • Verschillende recreatieve activiteiten die jaarlijks kunnen wijzigen, en ontmoetingen met andere clubs of verenigingen
 • Deelname aan de Genker Tennis Ontmoeting (GTO)
 • Tennis- en padellessen voor de jeugd en de volwassenen en sportkampen voor de jeugd
 • De BOX
 • Zilvertrophy en zilverladder
 • Start To Tennis (S2T)/ Start To Padel (S2P)
 • Kidstour
2. Leden en lidgelden
2.1 De vereniging bestaat uit leden van de Algemene Vergadering, spelende leden, steunende leden en ereleden. 2.2 De Algemene Vergadering (AV) komt jaarlijks, binnen 3 maanden na de afsluiting van het boekjaar (31/12), bij elkaar op een door de Raad van Bestuur (RvB) bepaalde plaats. Zij beslist in al de zaken die de vereniging aanbelangen en niet uitdrukkelijk aan de RvB zijn voorbehouden, zoals voorzien in de statuten. Voorwaarden om lid te worden van de Algemene Vergadering:
 • Spelend, steunend of erelid zijn van de vereniging.
 • Voorgedragen worden door minstens 2 leden van de AV.
 • Verkozen worden door de AV met gewone meerderheid van stemmen.
 • Jaarlijks, voor 31 januari, een door de AV vastgestelde additionele bijdrage betalen, behalve als men erelid is.
 • Het aantal leden is niet beperkt maar mag niet minder dan 5 zijn.
 • Het ontslag of de uitsluiting van leden wordt geregeld door de statuten.
  2.3 Spelende en steunende leden, voorwaarden tot lidmaatschap:
 • Jaarlijks het gepaste aansluitingsformulier (volwassenen, jeugd) volledig en correct ingevuld via de website http://www.ktcrapid.be bezorgen aan de club.
 • Jaarlijks het door de AV, op voorstel van de RvB, vastgelegde lidgeld betalen op het bankrekeningnummer van de club. De club aanvaardt de Sport- en Culture Pass van Sodexho.
 • De minimumleeftijd van 4 jaar hebben op 1 januari van het aansluitingsjaar.
 • Zich houden aan het huishoudelijk reglement (HR) van de club.
Het jaarlijks lidmaatschap voor Tennis loopt van 1 april tot 31 maart van het volgende jaar. Padel loopt van datum van aansluiting tot 31 december van hetzelfde jaar. 2.4 Voorwaarden tot terugbetaling of overdracht van lidgelden:
 • Als een lid in de onmogelijkheid was om in het seizoen te tennissen, kan hij/zij een met bewijzen gestaafd verzoek tot overdracht of terugbetaling van het lidgeld indienen bij de secretaris van de club.
 • De RvB zal beslissen of het verzoek ontvankelijk is.
 • Bij een ontvankelijk verzoek zal de RvB besluiten dat het lidgeld, verminderd met bijdrage die de club heeft betaald aan Tennis Vlaanderen, ofwel terugbetaald wordt (als men vb. de volgende jaren niet meer kan tennissen wegens een kwetsuur of ziekte of eventueel verre verhuis) ofwel overgedragen wordt naar het volgend seizoen (bij tijdelijke ongeschiktheden).
2.5 Ereleden Erelid wordt men op voorstel van de RvB aan de AV die beslist met twee derde meerderheid van stemmen. De club telt in 2017 vijf ereleden: Jef Knevels, Jacky Jackmaert, François Nellissen, Ernest Roijmans en Tjeu Arits

2.6 Spelende en steunende leden: gebruik van de tennisaccommodaties.

 • Spelende leden mogen gebruik maken van alle tennis en/of alle padelterreinen en aan alle activiteiten deelnemen, de sanitaire installaties gebruiken en bij alle clubrecepties aanwezig zijn. Voor sommige activiteiten kan een kleine bijdrage gevraagd worden.
 • Steunende leden mogen geen gebruik maken van de tennisterreinen maar kunnen wel deelnemen aan alle andere activiteiten, mits het betalen van een kleine bijdrage voor sommige activiteiten.
 • Niet-leden kunnen in het clubhuis deelnemen aan weerkerende Rapid activiteiten mits aansluiting als steunend lid.
2.7 Alle leden, zowel spelende als steunende ontvangen vanwege de club:
 • Een digitale lidkaart van Tennis Vlaanderen (steunende leden enkel als zij de niet-verplichte bijdrage van Tennis Vlaanderen betaald hebben). Hierop is hun lidnummer en paswoord (als niet eerder gewijzigd) vermeld.
 • Per familie, wonende op hetzelfde adres: 3 clubbladen, Topspin (op aanvraag op papier) en een vademecum.
3. Bestuur en commissies

3.1 De AV kiest uit haar leden de Raad van Bestuur (RvB).

 • Deze bestaat uit min. 5 en max. 13 leden.
 • Het mandaat duurt 4 jaar en de leden zijn steeds herkiesbaar. Als in de loop van het jaar een mandaat vacant wordt duidt de RvB een vervanger aan die het mandaat van zijn voorganger uitoefent tot de volgende AV.
 • De RvB leidt de zaken van de vereniging en is gemachtigd tot het uitvaardigen van het huishoudelijk reglement. Ze volgt hierbij de statuten van de VZW en de reglementen van Tennis Vlaanderen.
 • Leden van de RvB mogen vanwege de vereniging geen bezoldiging ontvangen.
 • De RvB vergadert 1 maal per maand op een onderling overeengekomen plaats. Van deze vergadering wordt een verslag opgemaakt met de genomen besluiten en een actielijst met de uit te voeren taken.

3.2 Samenstelling en verantwoordelijkheden van de RvB:

 • Voorzitter
  Verantwoordelijkheden: het algemeen beleid van de club zowel op sportief, financieel als organisatorisch vlak, de voorbereiding en de leiding van de AV en de RvB, de onderlinge afstemming van de werking van de diverse commissies, het vertegenwoordigen van de club naar externe officiële instanties, het coördineren van sponsorcontacten.
 • Secretaris

  Verantwoordelijkheden: de volledige administratie van de aangesloten leden, o.a. aansluiting bij Tennis Vlaanderen , contacten met Tennis Vlaanderen en beheer van het Elitprogramma hieromtrent, het opmaken van de verslagen en actielijsten van de RvB en AV, de ontvangst en behandeling van de externe en interne briefwisseling en e-mails, het versturen van aankondigingen en uitnodigingen van diverse clubactiviteiten, het opmaken en actualiseren van het huishoudelijk reglement,  het vademecum en de aansluitingslijsten, het ter beschikking stellen van de noodzakelijke informatie aan de commissies.
 • Penningmeester

  Verantwoordelijkheden: het opstellen van een jaarlijks sluitende begroting, het voeren van de boekhouding, het beheer van de geldstromen en bankrekeningen van de VZW, de maandelijkse budgetcontrole, de wekelijkse opvolging van de inkomsten van het clubhuis, het goedkeuren en betalen van kostenrekeningen.
 • Bestuursleden

  Zijn als voorzitters van de verschillende commissies verantwoordelijk voor de werking van deze commissie: zie punt 3.5.

3.3 De RvB zorgt onder andere ook voor:

 • Een onderhoudsverantwoordelijke voor de terreinen.
 • De uitbating van het clubhuis, het vastleggen van de consumptieprijzen en de openingsdagen en -uren
 • Het afsluiten van de nodige verzekeringen om gebouwen en leden te vrijwaren.
 • Het aanwezig zijn op verschillende vergaderingen georganiseerd door Tennis Vlaanderen en de Stedelijke Adviesraad.

3.4 Om zijn doelstellingen te verwezenlijken doet de RvB beroep op verschillende commissies en werkgroepen waarbij:

 • Leden van de RvB bij voorkeur geen lid van meerdere commissies zijn.
 • Ieder lid zich kan opgeven om in een commissie te zetelen.
 • De voorzitter van een commissie lid is van de RvB en eindverantwoordelijkheid draagt.
 • De RvB elk jaar een commissiefeest organiseert waaraan de leden van de commissies en werkgroepen gratis mogen deelnemen. Hun partners betalen een door de RvB vastgestelde minimale bijdrage.

3.5 Bestaande commissies en verantwoordelijkheden:

 • Sportcommissie
  Verantwoordelijk voor: organisatie van interclub, open tornooi, clubkampioenschap, Genker Tennis Ontmoeting, sportvrouw/man, gastentornooi, tennis  en padellessen nieuwe leden, het opstellen van de reservatierichtlijnen, beheer van het reservatiesysteem, organisatie van de BOX en Start To Tennis en Padel.
 • Jeugdcommissie
  Verantwoordelijk voor de organisatie van alle jeugdevenementen en aanvraag subsidies van jeugdvriendelijke tennisclub, organisatie van jeugdlessen en wintertrainingen.
 • Commissie Infrastructuur
  Verantwoordelijk voor het algemene onderhoud en uitrusting van de tennisaccommodaties, sanitair en clubhuis en beheer van de toegangsbadges.
 • Commissie Communicatie
  Verantwoordelijk voor e-flash, nieuwsbrief en social media; samenstelling, lay-out en verdeling Topspin, inhoud en actualisering van de website http://www.ktcrapid.be, digischerm en de uithangborden in en rond het clubhuis.
 • Commissie CRF (clubhuis, recreatie, feestelijkheden)
  Organisatie van de uitbating en onderhoud van het clubhuis, organisatie van de recreatieve tornooien en verzorging van alle recepties en feestelijkheden in de club.
 • Barcommissie
  Organisatie van de uitbating en onderhoud van het clubhuis. Opmaak stock en financiële afrekening uitbater, afspraken en prijszetting assortiment drank en eten, contracten en afspraken met leveranciers
 • Zilvercommissie
  De organisatie van allerlei activiteiten voor medioren en senioren, zowel op sportief, recreatief en informatief/educatief vlak.

3.6 Om de communicatie tussen bestuur en leden te optimaliseren worden er verschillende communicatiemiddelen gebruikt:

 • Infovergaderingen (oudercontactavond voor de jeugd, samenkomst nieuwe leden)
 • Vademecum
 • Clubblad Topspin
 • Website www.ktcrapid.be, www.padelrapid.be
 • E-mail: info@ktcrapid.be – eflash@ktcrapid.be (voor ideeën, klachten en info), jeugdvanrapid@gmail.com voor alles wat met jeugd te maken heeft.
 • E-flash (elektronische nieuwsbrief)
 • Facebook en Instagram
 • Digibord in het clubhuis
 • Uithangborden in en rond het clubhuis

3.7 Om een officieel mandaat te kunnen uitoefenen in de VZW (AV, RvB, commissielid) moet men lid zijn van de club. Dit geldt niet voor een lid van een ad hoc commissie.

4.1 Algemeen gebruik

Enkel Rapid-leden aangesloten bij Tennis Vlaanderen mogen gebruik maken van de tennis- en padelaccommodaties.

Spelen kan alleen na reservatie op het digitale reservatiesysteem. Uitzonderingen hierop zijn: de spelers die via de regeling met de Stad Genk van de terreinen gebruik maken (zie 1.3), het occasioneel gebruik door gasten en niet-leden (zie 4.7), de deelnemers aan het Open Tornooi, de Genker Tennis Ontmoeting en andere gastactiviteiten. De leden van het bestuur en de terreinverantwoordelijke kunnen de niet-gerechtigde gebruiker de toegang ontzeggen.

4.2 Alle initiatieven en organisaties zijn welkom, maar lopen enkel via de verantwoordelijke commissie CRF, de Sport- of Zilvercommissie.

4.3 Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstal en schade aan persoonlijke bezittingen in de kleedkamers of op de terreinen.

4.4 Niet-leden, niet lid van Tennis Vlaanderen, die deelnemen aan bepaalde activiteiten kunnen dit enkel doen op eigen risico.

4.5 De Rapidleden hebben de verplichting om afwijkingen aan materiaal of installaties, op of rond de terreinen, te melden aan de clubhuisuitbater, de terreinverantwoordelijke of een lid van de commissie infrastructuur.

4.6 Clubhuis

 • De openingsdagen en -uren van het clubhuis dienen verplicht uit te hangen aan het clubhuis.
 • Er is geen bediening voorzien op het terras, leeggoed dient door de leden zelf naar binnen gebracht.
 • Er geldt een strikt rookverbod (sigaretten, e-sigaret, sigaren, pijp roken) in het clubhuis en op het groot terras vooraan aan de inkomdeur.  Op het voorste (laag) deel van het voorste terras wordt roken gedoogd.
 • Herhaalde misbruiken kunnen met uitsluiting bestraft worden. In aansluiting met het clubhuis is buitenrechts van de toog, een overdekt en verwarmd rokersterras voorzien.

4.7 Tennisterreinen

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de verantwoordelijke infrastructuur beslissen wanneer de gravelterreinen vanaf begin april bespeelbaar zijn.
De gravelterreinen worden einde seizoen gesloten zodra de weersomstandigheden spelen niet meer mogelijk maakt. De smashcourt terreinen blijven in principe bespeelbaar.
Bij overvloedige regenval hebben de leden van de commissie infrastructuur of de clubhuisuitbater het recht de leden de toegang tot de terreinen te verbieden zolang hun toestand dit vereist.
Spelers mogen slechts de terreinen betreden na het volgen van de reservatierichtlijnen via het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen en de geldende reglementering hieromtrent, opgemaakt door de sportcommissie.
Gasten en niet-leden kunnen occasioneel een terrein huren. Hiervoor geldt de volgende regeling.
Elk lid mag 2 maal 1 gast uitnodigen om te spelen en een uitgenodigde gast mag zelf slechts 2 keer spelen. Spelen kan op alle terreinen, maar enkel op uitnodiging en in gezelschap van een clublid. Hiervoor dienen zij, voor de aanvang van de wedstrijd, hun naam, adres en naam van het clublid te vermelden in het gastenboek dat beschikbaar is bij de clubhuisuitbater. Vanaf de derde speelbeurt betaalt de gastspeler 10 € per uur, op voorhand te betalen aan de clubhuisuitbater. Dit gastenboek is alleen ter inzage van de leden van het bestuur.
Niet-leden kunnen occasioneel een terrein huren als het niet bezet is en als het clubhuis open is. Spelen kan enkel op de dag van de aanvraag en maximaal op 1 terrein tegelijkertijd. De terreinreservatie gebeurt op naam van de clubhuisuitbaters en de naam en adresgegevens van de niet-leden wordt genoteerd in een boekje dat in het clubhuis ligt. De niet-leden betalen voor aanvang van de wedstrijd 10€ per uur en stellen een persoonlijk identificatiemiddel aan de clubhuisuitbater ter beschikking als waarborg. In ruil hiervoor wordt hen een toegangsbadge voor het terrein ter beschikking gesteld.

Padel:
Niet leden padel kunnen een terrein reserveren tegen de betaling van €20 per 1u30 enkel in de daluren op T1 T2 T3. De betaling gebeurt via Tennis Vlaanderen. 
Uitgenodigde spelers, niet aangesloten bij Tennis Vlaanderen, spelen op eigen verantwoordelijkheid. De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Alle spelers dienen aangepaste tennis en padeluitrusting te dragen. Enkel tennis of padelpantoffels met vlakke zolen zijn toegelaten. Het dragen van basketpantoffels, pantoffels met uitspringende hak of gewone schoenen zijn, voor het betreden van de tennis- en padelterreinen, ten strengste verboden.
De spelers dienen zich te houden aan de regeling betreffende de terreinbezetting. Bij regelmatige overbezetting behoudt het bestuur zich het recht om ter zake een uurregeling in te voeren.
Ingeval van tornooi, interclub of vriendschappelijke wedstrijden kan het bestuur bijzondere schikkingen treffen om alle terreinen te bezetten. Deze schikkingen zullen tijdig bekend gemaakt worden.

Baanregels voor tennis en padel:

 • Geen huisdieren toegelaten op de tennis en padelpleinen.
 • Verbod om te roken op de terreinen.
 • Neem geen glas of scherpe voorwerpen mee op het terrein.
 • Koord van de padelracket verplicht vastmaken aan de pols en het dragen van een horloge is niet toegestaan.

Jeugdspelers (< 12 jaar) zullen, indien niet spelend samen met een volwassene, vanaf 20.00 uur hun plaats afstaan aan volwassen spelers, uitgezonderd op zaterdagen, zon- en feestdagen.
Na elk gebruik zullen de gebruikers de gravelterreinen verplicht borstelen en de lijnen keren. Dit geldt ook na het laatste speeluur van de dag.
Bij droog weer dienen de gravelterreinen voor elk gebruik gesproeid te worden.
Om met licht te kunnen spelen moet men ten laatste om 22.30 uur in het clubhuis aanwezig zijn. Men kan van de verlichting gebruik maken tot 24.00 uur.
Het licht op de smash court terreinen kan bediend worden via schakelaars aan het clubhuis.  Dit enkel wanneer er niemand meer aanwezig is in het clubhuis/
Tijdens en na de wedstrijden dienen de clubleden niet alleen deze reglementeringen strikt toe te passen maar ook de nodige fairplay aan de dag te leggen.

4.8 Reservatiesysteem Tennis

De club maakt gebruik van het online reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Hiervoor hebben de leden hun lidnummer van Tennis Vlaanderen en hun paswoord nodig en dit kan in het clubhuis op de thuiscomputer of via de app van Tennis Vlaanderen
Reserveren kan alleen op vaste tijdstippen: op halve of op volle uren.
Spelende leden kunnen twee reservaties boeken op alle terreinen. Wanneer een wedstrijd gespeeld is kan onmiddellijk een nieuwe reservatie gemaakt worden voor een volgende wedstrijd.

4.9 Reservatiesysteem Padel

De club maakt gebruik van het online reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. zie reservatieregels Padel

4.10 Sanitaire installaties

Deze zijn slechts toegankelijk tijdens de openingsuren van het clubhuis tenzij men beschikt over een toegangsbadge.
Iedereen is gehouden de installaties in nette staat achter te laten.

4.11 Badge

Verkrijgbaar bij betaling op de tennisrekening van 10 euro waarborg
Geeft toegang tot de tennisterreinen en de sanitaire installaties.

5. Sportieve werking

5.1 Interclub

De club verbindt er zich toe elk jaar interclubwedstrijden te organiseren. Deze worden in goede banen geleid door de interclubverantwoordelijke die bevoegd is voor het nemen van alle beslissingen in verband met de te spelen wedstrijden. – De sport- en jeugdcommissie bepalen de samenstelling van de interclubploegen

Voorwaarden om deel te mogen nemen aan de interclubwedstrijden:

 • Lid zijn van KTC Rapid Waterschei VZW, d.w.z. voor 5 januari van het lopend jaar het aansluitingsformulier bezorgen aan de club via de website http://www.ktcrapid.be met aanduiding van de gewenste interclubreeks(en) aan de betaling van het lidgeld op rekening van de club overmaken.
  Als men het jaar ervoor effectief interclub gespeeld heeft in een andere club dient men eveneens op geldige wijze een transfer aan te vragen.  Zich schikken naar de geldende interclubreglementen van Tennis Vlaanderen en de eigen club.
 • De volwassenen kunnen in principe inschrijven voor max. 2 reeksen waaraan, naargelang van het aantal ploegen, door de sportcommissie al dan niet gevolg kan gegeven worden.
 • De jeugd leden worden aangemoedigd om interclub te spelen.
 • Bij de thuiswedstrijden tennis van de nationale ploeg en de gewestelijke eindrondes volwassenen komt de club voor een vooraf bepaald vast bedrag tussen in de maaltijden van de eigen spelers en de bezoekers.
 • Ballen worden in het begin van het seizoen gratis ter beschikking gesteld van de interclubkapiteins van de volwassenen voor de thuis te spelen wedstrijden. De kapitein is verantwoordelijk voor de (eveneens gratis) verdeling van de ballen onder zijn mede-interclubspelers en/of reserveren, na de gespeelde interclubwedstrijden.

INTERCLUB Padel

 • Er moet geen transfer aangevraagd worden.
 • Er is een voorjaars-en een najaarscompetitie.
 • Voorwaarden om deel te nemen aan de interclubwedstrijden:
 • Het lidmaatschap moet aanvaard en betaald zijn voor 5 januari en voor 30 juni voor de najaarscompetitie.
 • Inschrijving van de interclubploegen door de kapiteins via inschrijvingsformulieren.
 • De ballen worden gratis ter beschikking gesteld aan de interclubkapiteins bij aanvang van de thuiswedstrijden.
 • De wedstrijden worden op vaste momenten in het weekend gespeeld.
 • Er worden geen maaltijden voorzien.
 • Meer info en interclubreglementen zie www.tennisvlaanderen.be

5.2 Sportieve activiteiten: tennis en padel

Informatie en regels hieromtrent terug te vinden op de website: www.ktcrapid.be

5.3 Lessen voor jeugd en de volwassenen

De jeugdcommissie staat in voor de organisatie van de jeugdlessen en jeugdtrainingen
De sportcommissie staat in voor de beginnerslessen uitsluitend voor nieuwe leden.
Bij voldoende belangstelling kunnen ook vervolmakinglessen georganiseerd worden. Dit kan enkel na interclub en tornooi.

BIJLAGE 1: Samenstelling van de RvB op 21-02-2020

Voorzitter: Lydia Dirckx
Secretaris: Romina Gentier
Penningmeester: Danny Timmermans
Bestuursleden:
Anniek Vanvinckenroye: voorzitter jeugdcommissie
Yves Vermeulen: voorzitter sportcommissie (padel en tennis)
Eric Vanhees: voorzitter commissie infrastructuur
Sara Bosmans: voorzitter commissie communicatie
Eveline Jackmaert: voorzitter commissie CRF (clubhuis, recreatie, feestelijkheden) en voorzitter barcommissie
José Vanbockrijck: voorzitter zilvercommissie

BIJLAGE 2: Samenstelling Commissies op 21-02-2020

Jeugdcommissie
Anniek Vanvinckenroye, Annelies Vanhees, Gijs Somers, Thibo Costantini
Sportcommissie tennis/padel
Yves Vermeulen, Marcel Bosmans, Jean-Claude Cox, Anniek Van Houdt, Bart Vandeweerd, Karin Damen,  Tanja Beekhuijzen

Commissie infrastructuur
Eric Vanhees, Bart Vandeweerd,

Commissie CRF

Bar Commissie
Danny Timmermans, Patrick van Schendel

Commissie communicatie
Anniek Vanhoudt, José Vanbockrijck, Tanja Beekhuijzen, Romina Gentier
Commissie secretariaat
Romina Gentier en Dorien Dello

Zilvercommissie
José Vanbockrijck, Henri Lenaerts, Heinrich Legowski, Ernest Roijmans, Jan Stelten, Tjeu Arits, Mariet Ruttens

Bodes: Jos Amand, Erik Bens, Ludo Dullers, Robert Jaksons, Ernest Roijmans, Ludo Schrijvers, Ferdi Schraepen, Jan Stelten, Eric Vanhees

Boven